Het Centraal Museum wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. We willen dat iedereen zich thuis voelt in het museum.  Om ook mensen te bereiken die nu niet vertegenwoordigd zijn, willen we met hen samenwerken, hen een podium bieden en in dialoog gaan. Zo leren we van elkaar. We zoeken daarom nauwe en duurzame samenwerking met lokale en (inter)nationale partners en bewoners uit de stad en luisteren naar vertegenwoordigers uit wijken en gemeenschappen die we nu niet bereiken.

De verhalen die aan de hand van onze collectie verteld kunnen worden, bieden gelegenheid om van de geschiedenis te leren, deze te herijken en te verbinden aan hedendaagse thema’s, zodat we de blik van ons publiek verruimen. De bezoeker vormt uiteindelijk zelf zijn oordeel.

Hoe geven we inclusie en diversiteit vorm?

Het Centraal Museum is een van de initiatiefnemers van Musea Bekennen Kleur, inmiddels een van de grootste samenwerkingsverbanden in Nederlandse musea. Hierin worden vraagstukken onderzocht rondom inclusie en diversiteit binnen de museale sector. De insteek van de samenwerking betreft niet slechts de zichtbare activiteiten, maar gaat juist over de aandacht voor het gezamenlijke proces. De focus ligt op verandering in programmering, partners, publiek en personeel. In ons eigen museum maken we dit als volgt concreter.

Partners

 • De komende jaren willen we er naartoe werken dat zoveel mogelijk van onze partners bijdraagt aan de diversiteit en inclusie.
 • We gaan samenwerkingen aan met organisaties en externe personen wiens achterban niet of nog nauwelijks het museum bezoekt.
 • We vergroten met onze partners het bewustzijn over het belang van deze thematiek binnen de verschillende afdelingen van het museum.
 • We verkennen alternatieven en bepalen welke partners mogelijk nodig zijn om de diversiteit en inclusie binnen programmering, publiek en personeel te vergroten.
 • We streven ernaar met partners te werken die: diversiteit en inclusie in hun beleid hebben opgenomen; niemand uitsluiten; werken via het ‘fair practice’-principe. Hiertoe zullen we enkele criteria opstellen.

Personeel

 • De komende periode wil het Centraal Museum het personeelsbestand meer divers maken door werving- en selectieprocessen meer inclusief te maken.
 • De hele organisatie wordt uitgenodigd deel te nemen aan ‘Unconscious bias’ trainingen.
 • Team Management en Development neemt deel aan het traject ‘open cultuur’, om inclusief leiderschap te bevorderen.
 • Trainingen en kennissessies voor museummedewerkers om bewustwording en draagvlak voor diversiteit en inclusie in de organisatie te vergroten.
 • We zullen diversiteitsbeleid en inclusie in het HR-beleid en instrumenten integreren, en daarbij verder kijken dan werving en selectie. Het HR-beleid en instrumenten worden over de volle breedte verbeterd en inclusiever gemaakt en richt zich op de volledige cyclus van instroom en uitstroom – en vooral alles wat daartussen zit. Als de organisatie beter wordt kunnen de diverse talenten beter worden benut. Onderdeel van het aangescherpte HR-beleid is employer branding.

Programma

 • Inclusiever en daarmee voor meer gemeenschappen herkenbaar programmeren en verzamelen, met meer ruimte voor makers van diverse achtergronden.
 • In samenwerking met externen een breder publiek op een laagdrempelige manier enthousiasmeren voor kunst, onder meer door middel van co-creatie.
 • De traditionele bezoekersgroep meer verdieping en nieuwe inzichten en perspectieven bieden.
 • Ruimte maken voor verhalen (over eigen collectie) die onderbelicht zijn gebleven, onder meer door een nulmeting over onze deelcollecties uit te voeren: hoe verhouden deze zich bijvoorbeeld tot de samenstelling van de Utrechtse bevolking?
 • We presenteren vanaf 2023 een nieuwe collectiepresentatie die we – in samenwerking met partners – ook meerstemmig willen maken.
 • We tonen buiten de museummuren onze collectie, bijvoorbeeld met het Raamwerk, Kunst op het plein en muurschilderingen in de stad. Hiermee faciliteren we ontmoetingen tussen mensen en kunst

Publiek

 • We willen een dialoog tot stand brengen tussen onze instellingen (Centraal Museum, Rietveld Schröderhuis en nijntje museum) en de bezoekers die zich nu minder in het museum vertegenwoordigd voelen. We willen de blik van zowel de reguliere bezoeker als die van de nu nog niet bereikte bezoeker verruimen door kunstontmoetingen tot stand te brengen tussen gemeenschappen.
 • We geven extra aandacht aan publieksgroepen in de Utrechtse wijken die we nu nog niet bereiken, dit doen we onder andere door het programma ‘De Wijk Centraal’.
 • We winnen advies in van externe partners om de toegankelijkheid van het museum te verbeteren.
 • Zowel in de communicatie in huis als daarbuiten houden we rekening met verschillende aspecten van toegankelijkheid, zoals leesbaarheid van teksten, informatievoorziening, inrichting van het museum, verstrekken van een rolstoelroute bij de kassa, bejegening van mensen met een beperking, etc.
 • Om de stem van de bewoners door te laten klinken in de programma’s en activiteiten die plaatsvinden in het museum, ontwikkelen we de Stadsredactie: vijf tot tien mensen treden op als vertegenwoordigers van groeiende groepen uit verschillende wijken. Via de Stadsredactie krijgen bewoners een podium om hun verhaal en visie op thema’s te delen, en Utrechters uit hun eigen en andere wijken te ontmoeten, inspireren en mobiliseren.
 • Om ook economische drempels weg te nemen, biedt het museum vanaf 1 januari 2021 gratis toegang op doordeweekse dagen aan voor U-pashouders. De U-pas is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen in de gemeenten Utrecht, De Bilt, Houten, IJsselstein en Stichtse Vecht.
 • Verschillende publieksprogramma’s op maat, om specifieke groepen beter te kunnen bedienen. Enkele voorbeelden hiervan zijn Onvergetelijk Centraal, Vrijdag Museumdag, rondleidingen in Nederlandse Gebarentaal (NGT), Taalmaatjes, AZC-Taalmaatjes en De Wijk Centraal.

Het zijn eerste stappen naar het inbedden van inclusie en diversiteit in onze organisatie en we beschouwen dit statement dan ook als ‘werk in uitvoering.’

Het sleutelwoord is ‘samen.’ Met onze partners, bezoekers, collega-musea en anderen willen we bijdragen aan een maatschappij waarin iedereen gelijkwaardig is.