Het Centraal Museum heeft een culturele ANBI-status. Bovendien kunt u sinds 2012 uw gift fiscaal in aftrek brengen, mét een verhogingsfactor. Hierdoor is het bedrag dat u in aftrek brengt hoger dan uw daadwerkelijke gift. Hieronder lichten we deze Geefwet toe.

Geefwet

Sinds 2012 is er een uitbreiding voor het aftrekken van gewone giften. Giften aan het Centraal Museum mag u voor de berekening van uw aftrekpost verhogen met 25%. Deze verhoging mag u toepassen over een giftbedrag van maximaal € 5.000. Voor de verhoging geldt dus een maximum van € 1.250. Boven de € 5.000 blijven uw giften nog wel aftrekbaar, maar de verhoging van 25% geldt niet voor het bedrag boven de € 5.000.
N.B. Tot 2023 wordt jaarlijks het tarief van de aftrekposten verder verminderd. Vanaf 2023 is het tarief 37,10%. Kijk hier voor meer informatie.

Stel, u schenkt € 1.000 per jaar. Voor de aftrekpost mag u dit bedrag verhogen tot 125%. Dan is uw aftrekpost dus € 1.250. Bij het toptarief van 49,5% krijgt u van elke € 1.000 dus € 618,75 van de fiscus terug. Een gift van € 1.000 kost u daarmee € 381,25.

Niet-periodieke giften

Voor niet-periodieke giften gelden fiscale beperkingen. U kunt zo’n gift pas in mindering brengen op uw inkomen voor zover deze hoger is dan 1% van het verzamelinkomen. Het maximum van niet-periodieke giften is gesteld op 10% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Het kan voor u voordeliger zijn uw gift over meerdere jaren te spreiden. U kunt dan direct na de schenking een verzoek tot voorlopige teruggaaf indienen bij de Belastingdienst.

Periodieke giften

Periodieke giften zijn giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen, verspreid over 5 of meer jaren en die ten minste jaarlijks worden uitgekeerd. Voor periodieke giften gelden geen beperkingen zoals een drempelbedrag of een maximum.

Wilt u het Centraal Museum steunen vanuit uw bedrijf? Hier zijn ook mogelijkheden voor waarop fiscale voordelen van toepassing kunnen zijn. Neem voor meer informatie contact op met Anna Kesler, via development@centraalmuseum.nl.

Officiële ANBI-informatie van het Centraal Museum

Naam

Stichting Centraal Museum

KVK-nummer

56449399

RSIN

852130545

Postadres

Centraal Museum
Postbus 2106
3500 GC 
UTRECHT

Doelstelling Stichting Centraal Museum:

  • de museale openstelling van hiervoor aan het Centraal Museum ter beschikking staande of komende gebouwen, zoals het monumentale museumcomplex aan de Agnietenstraat/Nicolaaskerkhof te Utrecht, het nijntje museum en het Rietveld Schröderhuis. Hieronder begrepen een collectie ontwerpen van Dick Bruna, de Van Baaren collectie en Rietveld-collectie;
  • het behouden, het beheren, het selectief uitbreiden en het verbeteren en het mede tentoonstellen van de aan de stichting in bruikleen gegeven collecties;
  • voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuurssamenstelling

Stichting Centraal Museum wordt bestuurd door de Directie die bestaat uit artistiek directeur Bart Rutten en zakelijk directeur Marco Grob.

De Stichting heeft een Raad van Toezicht die tot taak heeft om toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden organisatie. De Raad van Toezicht staat de Directie met advies terzijde.

Beloningsbeleid

De arbeidsvoorwaarden van de directie worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding van € 256 per bijeenkomst, de voorzitter € 316. Jaarlijks mogen zij maximaal zes bijeenkomsten declareren.

De werknemers van het Centraal Museum vallen onder de CAO van de Vereniging van Rijksmusea.

Beleidsplan, jaarverslagen en publicatieplicht

Bekijk hier het meerjarenbeleidsplan.
Bekijk hier de (financiële) jaarverslagen.
Bekijk hier het standaardformulier publicatieplicht.