Het Centraal Museum is sinds 2013 een zelfstandige stichting en heeft een Raad van Toezicht.

Er worden op dit moment twee nieuwe leden gezocht voor de Raad van Toezicht.

Leden van de Raad van Toezicht

CM Rvt Koen Perik 20180327_01.jpg

Drs. K.L.M. (Koen) Perik, voorzitter tot 09-11-2020

· Partner advieskantoor SIS Finance Consulting
· Lid Raad van Toezicht Medisch Specialisten Noordwest (MSNW)
· Lid Raad van Toezicht Yulius (GGZ-instelling Dordrecht)
· Lid curatorium postinitiële opleiding tot registercontroller Erasmus School of Accounting & Assurance
· Gastdocent Erasmus Universiteit (vak: cost accounting)

CM RvT Monique Commelin 20180327_01.jpg

Mr. M. (Monique) Commelin, secretaris tot 01-04-2022

· Directeur Juridische Zaken, Immigratie- en Naturalisatiedienst

CM RvT Rosemarie Buikema 20180327_01.jpg

Prof. dr. R.L. (Rosemarie) Buikema, lid tot 01-01-2022

· Hoogleraar kunst, cultuur en diversiteit Universiteit Utrecht
· Wetenschappelijk directeur van de Nederlandse Onderzoeksschool Gender Studies (NOG)

CM RvT Renee Steenbergen 20180327_01.jpg

Dr. R.L. (Renée) Steenbergen, lid tot 01-11-2019

· Senior research fellow Mecenaat aan Universiteit Utrecht
· Eigenaar Bureau Renée Steenbergen voor strategisch advies over verzamelen en mecenaat
· Bestuurslid van de Aziatische Kunst Vereniging VVAK in het Rijksmuseum Amsterdam
· Lid van de adviescommissies Collectiebeleid van musea en van Volkenkundige musea van het Mondriaan Fonds.

CM RvT Micha de Winter 20180327_01.jpg

Prof. dr. M. (Micha) de Winter, lid tot 01-11-2020

· Hoogleraar Pedagogiek Universiteit Utrecht
· Bijz. Lector HU
· Lid RVT Kindertelefoon
· Lid Bestuur Werkplaats Kindergemeenschap Bilthoven
· Voorzitter Commissie Onderzoek geweld Jeugdzorg

J.H. (Hans) Pieters, lid tot 01-07-2021 

· Ondernemer in vastgoed en horeca
· Voorzitter Stg. No limits
· Bestuurslid Stg. Beheer USV Hercules
· Raad van Commissarissen Stadherstel Utrecht

Profiel Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht volgt de Code Cultural Governance die staat voor goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. De raad houdt toezicht, adviseert en geeft onafhankelijk oordeel.

Verantwoordelijkheid
Alle leden, inclusief de voorzitter, zijn belast met onder andere:

 • het toezichthouden op de algemene gang van zaken in de stichting;
 • het toezichthouden op het door de directie gevoerde beheer en beleid;
 • het goedkeuren van het vervullen van nevenfuncties door de directie;
 • het benoemen en ontslaan van de directie;
 • het vaststellen van de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directie;
 • de taken en bevoegdheden die de leden van de RvT bij de statuten zijn toegekend;
 • het naleven van de Code Cultural Governance op basis van pas toe of leg uit;
 • het goedkeuren van directiebesluiten;
 • de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
 •  de vaststelling van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening;
 • een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
 • de benoeming van de registeraccountant.

Profiel alle leden van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat onder de leden voldoende deskundigheid is met betrekking tot de doelstellingen van de stichting. Het profiel van elk lid van de RvT bevat (tenminste) de volgende aspecten:

 • De leden hebben affiniteit met moderne en hedendaagse kunst, mode en/of de geschiedenis van de stad;
 • De leden hebben zicht op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en beschikken over relevante contacten;
 • De leden beschikken bij voorkeur over bestuurlijke senioriteit en hebben affiniteit met maatschappelijke organisaties;
 • Van hen wordt verwacht dat ze een visie hebben op het beleid van de directeur/bestuurder met betrekking tot strategie, positionering, samenwerking, cultureel ondernemerschap, etc.;
 • Om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur/bestuurder te kunnen toetsen beschikken de leden over het vermogen om analytisch, kritisch en doortastend te acteren;
 • De leden weten betrokkenheid en toezichthoudende afstand goed in balans te houden;
 • Daarnaast hebben de raadsleden een hoge mate van integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Gestreefd wordt naar een evenwichtige spreiding van achtergronden, ervaringen en kwaliteiten;
 • Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor vier jaar.

Medewerkers, freelancers, inhuurkrachten van het Centraal Museum of anders aan het museum gelieerde personen komen niet in aanmerking voor deze functie, evenals personen waarbij er een schijn van belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan.