Het Centraal Museum is sinds 2013 een zelfstandige stichting en heeft een Raad van Toezicht.

Leden van de Raad van Toezicht

CMU RvT Henriette Post 2022_01; foto CMU-KK.jpg
H.I. (Henriëtte) Post, voorzitter tot 28 oktober 2024

· Lid van de Raad van Toezicht van NEMO Science Museum
· Lid van de Raad van Toezicht van Theater Artemis
· Lid van de Raad van Toezicht van Schouwburg Amstelveen


CMU RvT Bart Leferink 2022_02; foto CMU-WS.jpg
B.J. (Bart) Leferink, lid tot 22 januari 2024
· Plaatsvervangend hoofdredacteur NOS Nieuws
· Bestuurslid journalistieke prijs De Tegel

CMU RvT Imara Limon 2022_01; foto CMU-KK.jpg
I.A. (Imara) Limon, lid tot 23 juni 2024
· Conservator Amsterdam Museum

CMU RvT Jane Chin-A-Fo 2022_02; foto CMU-WS.jpg
J. (Jane) Chin-A-Fo, lid tot 28 september 2025
· Directeur Financiën en Informatiemanagement Dudok Wonen
· Lid van de Raad van Commissarissen van Valstar Simonis

CMU RvT Jan Willem Steunenberg 2022_02; foto CMU-KK.jpg
J.W. (Jan Willem) Steunenberg, lid tot 28 september 2025
· Eigenaar en commercieel directeur Essensor Sensory Research
· Bestuurslid Utrecht Development Board

CMU RvT Maarten Prak 2022_02; foto CMU-KK.jpg
M.R. (Maarten) Prak, lid tot 1 januari 2026
• Voorzitter corona-klankbordgroep Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
• Co-voorzitter klimaat-klankbordgroep Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
• Board member ALLEA (All European Academies)

CMU RvT Bart van Meegen 2022_02; foto CMU-KK.jpg
H.J.H. (Bart) van Meegen, lid tot 15 maart 2026
• President van de rechtbank Overijssel
• Raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Den Haag
• Voorzitter van de Stichting Vrienden van de Domkerk
• Vertrouwenspersoon bij Museum Catharijneconvent
• Lid van de Raad van Toezicht van Wereldmuseum Rotterdam
• Lid van de Raad van Toezicht van het Nationaal Museum Voor Wereldculturen

Profiel Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht volgt de Code Cultural Governance die staat voor goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. De raad houdt toezicht, adviseert en geeft onafhankelijk oordeel.

Verantwoordelijkheid
Alle leden, inclusief de voorzitter, zijn belast met onder andere:

 • het toezichthouden op de algemene gang van zaken in de stichting;
 • het toezichthouden op het door de directie gevoerde beheer en beleid;
 • het goedkeuren van het vervullen van nevenfuncties door de directie;
 • het benoemen en ontslaan van de directie;
 • het vaststellen van de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directie;
 • de taken en bevoegdheden die de leden van de RvT bij de statuten zijn toegekend;
 • het naleven van de Code Cultural Governance op basis van pas toe of leg uit;
 • het goedkeuren van directiebesluiten;
 • de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
 •  de vaststelling van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening;
 • een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
 • de benoeming van de registeraccountant.

Profiel alle leden van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat onder de leden voldoende deskundigheid is met betrekking tot de doelstellingen van de stichting. Het profiel van elk lid van de RvT bevat (tenminste) de volgende aspecten:

 • De leden hebben affiniteit met moderne en hedendaagse kunst, mode en/of de geschiedenis van de stad;
 • De leden hebben zicht op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en beschikken over relevante contacten;
 • De leden beschikken bij voorkeur over bestuurlijke senioriteit en hebben affiniteit met maatschappelijke organisaties;
 • Van hen wordt verwacht dat ze een visie hebben op het beleid van de directeur/bestuurder met betrekking tot strategie, positionering, samenwerking, cultureel ondernemerschap, etc.;
 • Om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur/bestuurder te kunnen toetsen beschikken de leden over het vermogen om analytisch, kritisch en doortastend te acteren;
 • De leden weten betrokkenheid en toezichthoudende afstand goed in balans te houden;
 • Daarnaast hebben de raadsleden een hoge mate van integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Gestreefd wordt naar een evenwichtige spreiding van achtergronden, ervaringen en kwaliteiten;
 • Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor vier jaar.

Medewerkers, freelancers, inhuurkrachten van het Centraal Museum of anders aan het museum gelieerde personen komen niet in aanmerking voor deze functie, evenals personen waarbij er een schijn van belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan.