Dagblad De tijd berichtte op 3 augustus 1955: "In het Centraal Museum te Utrecht heeft de heer J. P. Garnier, ambassadeur van Frankrijk, als doyen van het Corps Diplomatique gisteravond de grote Jan van Scorel-tentoonstelling geopend, die t/m 30 October te bezichtigen zal zijn. De directrice, mej. dr. M. Elisabeth Houtzager, wilde met haar verzoek aan de deken van het Corps om de openingsplechtigheid te verrichten de internationale medewerking tot uitdrukking brengen, die bij het inrichten van de expositie ondervonden werd. Talrijke schilderijen van Jan van Scorel en zijn leerlingen werden door buitenlandse musea en particuliere verzamelingen in bruikleen gegeven, waardoor het mogelijk werd voor het eerst in de geschiedenis een vrijwel volledig overzicht van het oeuvre van Jan van Scorel te geven. (...) Enige jaren heeft mej. Houtzager nodig gehad om de expositie voor te bereiden. Zo groot als de moeilijkheden waren, die zij moest overwinnen om een collectie van 128 nummers bijeen te kunnen brengen, zo groot is thans haar voldoening, dat zich hieronder enige zeer bijzondere schilderijen bevinden."

"Behalve het charmante portret van Agatha van Schoonhoven, levensgezellin van de schilder, dat mej. Houtzager persoonlijk uit de particuliere verzameling van Prins Doria Pamphilji te Rome heeft gehaald, is ook de beroemde triptiek uit Obervellach ln Karinthië op de tentoonstelling aanwezig. Jan van Scorel schilderde dit drieluik in 1520, op weg naar het Heilig Land. voor de familie Frangipani-Lang von Wellenberg. Het hing sedert jaren in het kerkje van Obervellach, had Oostenrijk nog nooit verlaten en werd voor het vertrek naar Utrecht in Wenen voortreffelijk gerestaureerd."

"In de keurig verzorgde catalogus zijn zeer goede foto's opgenomen van alle geëxposeerde schilderijen. Het omvangrijke boekwerk heeft hierdoor blijvende waarde gekregen, evenals door de voorrede van prof. dr. G. J. Hoogewerff, die uitvoerig verhaalt, hoe Jan van Scorel als jongeman naar het Heilig Land reisde en op de terugweg te Rome een oud-stadgenoot als Paus Adrianus VI aantrof. De laatste benoemde hem tot conservator van het Vaticaanse Belvedere als opvolger van Rafaël. wiens werk Jan van Scorel uitvoerig heeft kunnen bestuderen, evenals dat van Michel-Angelo. Terug in Utrecht werd hij vicaris van St Jan en later kanunnik van Ste. Marie."

"Behalve als touristisch evenement is de tentoonstelling ook uit wetenschappelijk oogpunt van grote waarde, omdat er nog vele onopgeloste vragen zijn over het werk van Jan van Scorel en zijn leerlingen. Ongetwijfeld zullen deskundigen deze unieke gelegenheid aangrijpen om de eerste grote meester uit de Utrechtse schildersschool en baanbreker van de Renaissance in Nederland uit zijn overvloedig werk nog nader te leren kennen."

Het portret van Agatha van Schoonhoven was persoonlijk door mej. Houtzager in Rome opgehaald. Dat leverde mooie foto’s in de kranten op van Houtzager, triomfantelijk op de vliegtuigtrap, met het onbeschermde paneeltje in haar handen.

Documentation

  • Jan van Scorel, [voorrede M. Elisabeth Houtzager. inl. G.J. Hoogewerf], Centraal Museum (Utrecht, 1955), 107 p., [114] p. pl.
  • Jan van Scorel, Gemeente Schoorl ([Schoorl, 1986]), 32 p.

Collection in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.E5954737-D7AA-40FA-96E1-3C2DF131AA09

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!