De volgende tekst verscheen in het Algemeen Handelsblad van 18 september 1923:

"De conservatrice van het Centraal Museum, jkvr. De Jonge, schrijft ons: Naar aanleiding van de herdenking van Adriaan VI op 14 September 1523, werd in het Centraal-Museum, in een der zalen van het Aartsbissohoppelijk Museum te Utrecht, een kleine tentoonstelling ingericht van schilderijen, gravures en boekwerken betreffende dezen Paus. De tentoonstelling bevat velerlei ter illustratie van het leven van den Paus. Verschillende portretten, copieën naar een origineel van Jan van Score!, die den Paus te Rome in 1523 schilderde, werden door de welwillendheid van Mgr. den Aartsbisschop van Utrecht, van den Hoogeerwaarden Heer Plebaan der St. Catharynekerk te Utrecht en van de directie van het Rijksmuseum in bruikleen afgestaan. Uit de historische en topografische atlassen, berustend op het Gemeente-Archief te Utrecht, werd een rijke collectie gravures van portretten van den Paus, van zijn grafmonument te Rome en van Paushuize te Utrecht bijeengebracht. Voorts vindt men er photographieën van de wandschilderingen, die in de XVIIIe eeuw in het tegenwoordige St. Andreasgesticht te Utrecht zijn vervaardigd en die betrekking hebben op verschillende perioden uit het leven van den Paus, zoo o.a. zijn vertrek naar de Hoogeschool te Leuven, zijne benoeming tot leeraar van Karel V. Onder de boekwerken mogen onder meer genoemd worden: copieën van brieven door den Paus, geschreven naar aanleiding van zijne pauskeuze, uitgaven van enkele werken en o.a. een der pamfletten, die tegen hem waren gericht. Ter completeering is bijeengebracht eenige moderne litteratuur over den persoon en de beteekenis van Adriaan VI."

De tekst werd ook in andere kranten opgenomen, al dan niet bewerkt. Opvallend was dat De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad, meldde dat het origineel van Van Scorels portret te zien zou zijn.

Twee weken na de opening van de tentoonstelling werden nog een tweetal kazuifels (vermoedelijk gedragen door Adriaan) en enkele 15e- en vroeg 16e-eeuwse manuscripten aan de tentoonstelling toegevoegd.

Enige verduidelijkingen:
- Voordat het Aartsbisschoppelijk Museum in de jaren 70 van de vorige eeuw deel ging uitmaken van het Rijksmuseum Catharijneconvent, was het gehuisvest in het Centraal Museum.
- Het toenmalige St. Andreasgesticht was gevestigd op de plek waar het geboortehuis van de paus had gestaan, aan de Oudegracht op de hoek van de Brandstraat.

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.55277DD5-9312-4CDD-989E-E8C182205DC8

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!