"Niet voor het eerst is het werk van de beeldhouwer Mari Andriessen en van de schilder Kees Verwey op één tentoonstelling tezamen gebracht. In de kunsthandel wordt gewoonlijk een beeldhouwers-expositie gecombineerd met die van een, min of meer verwante schilder, hetzij omdat het publiek geacht wordt zich meer te interesseren voor schilderkunst en moeilijker warm te lopen voor plastiek, hetzij omdat het werk van een beeldhouwer - uiteraard prijzig - moeilijker verkoopbaar is. Bovendien zal het feit, dat Verwey en Andriessen beiden in Haarlem wonen, met elkaar bevriend zijn, en het feit dat zij beiden behoren tot die kunstrichting die zich ten doel stelt de mens en de wereld uit te beelden met behoud van de door het oog waarneembare vormen, wel bij hun herhaalde gezamenlijke tentoonstellingen hebben meegespeeld.

Terecht is de directrice van het Utrechtse Centraal Museum niet in de verzoeking vervallen het verwante maar toch zo intens verschillende werk van beide kunstenaars in dezelfde zalen bijeen te brengen, zelfs niet als het portretten gold van dezelfde personen, waarbij een directe vergelijking van hun visie ongetwijfeld interessant zou zijn geweest. Zij heeft het oeuvre van de twee kunstenaars gescheiden gehouden, zodat men in de tuinzalen de beelden van Mari Andriessen, op de eerste verdieping de olieverven, aquarellen en tekeningen van Kees Verwey, in hun ontwikkeling en vervolmaking als één geheel kan beschouwen.

Kees Verwey heeft al enige malen de museale belangstelling gehad. Afgezien van kleinere exposities (…) hebben in 1961 het Gemeentemuseum in Den Haag (alweer tezamen met beeldhouwwerken, ditmaal van Charlotte van Pallandt) en de "Lakenhal" te Leiden (n.a.v. de hem uitgereikte Rembrandtprijs van de stad Leiden), en dit jaar het Provinciaal Museum in Den Bosch, grote overzichtstentoonstellingen van zijn werk gebracht.

Met al de erkenning, die hem gewerd, was tot dusverre aan onze grote beeldhouwer Mari Andriessen, die in december a.s. 67 jaar wordt, deze eer niet bewezen. Tot dusver had hij niet de voldoening — die altijd samengaat met een wat angstige verwachting — zijn arbeid van ruim veertig jaar bijeen te zien. Dat in zijn geheel natuurlijk zelfkritiek oproept, maar vooral sterk bemoedigt om al het positieve, waarvan de kunstenaar zich kan vergewissen en dat hem aanzet op zijn verdere, moeilijke weg.

Op deze weg vormen Mari Andriessen's oorlogsmonumenten mijlpalen, waarvan "De Dokwerker" wel de meest notoire is. Amsterdam gaat prat op zijn "Dokwerker", de figuur die in zich de voornaamste elementen verenigt van het arbeidersverzet tegen de nazi-overheersing en de onweerstaanbare verdere opmars van de arbeidersklasse. De Dokwerker aan welks voeten jaarlijks op 25 februari talloze bloemstukken de hulde tonen die duizenden en duizenden mensen komen betuigen. (...)

Wat zou onze tijd, waarin zich de grootste ontwikkeling voltrekt die ooit in de geschiedenis plaats had, arm zijn indien slechts één stroming in de kunst van thans zou bestaan, namelijk ofwel die welke de zichtbare vormen als secundair, als niet ter zake doende ten opzichte van het uitdrukking geven aan het wezen of de essentie beschouwt, ofwel die welke zelfs elke visuele herinnering aan de bestaande dingen wil mijden. Wie de zichtbare vormen thans zou uitdrukken op een manier zoals die vroeger geschiedde, zou dan een niet in de werkelijkheid levend kunstenaar zijn. (...)

Een tentoonstelling van 226 nummers, omvattend zo verschillende vormen van kunst, is niet in details te bespreken. Men kan slechts de raad geven om alsnog de korte reis naar Utrecht te ondernemen om zichzelf van het belang dezer expositie te overtuigen."

uit De Waarheid, 26 oktober 1964
In het oorspronkelijke artikel werd de hierboven geciteerde zesde alinea geteisterd door zetfouten. Het bovenstaande citaat is een poging tot reconstructie.

Van Mari Andriessen (1897-1979) waren 107 werken te zien, waaronder de voorstudie van De Dokwerker, die tot de collectie van het Centraal Museum behoort; van Kees Verwey (1900-1995) 119 werken.

Documentatie

  • Mari Andriessen, Kees Verwey, Centraal Museum (Utrecht, 1964), vouwblad

Collectie in deze tentoonstelling

Duurzame url

Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.D329F521-932F-476E-BFA0-8C8FF28C8F3C

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze tentoonstelling? Laat het ons weten!