Het Centraal Museum heeft een culturele ANBI-status. Dit betekent dat het Centraal Museum is vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. Zo weet u zeker dat uw gift of legaat volledig bij ons terecht komt.

Bovendien kunt u sinds 2012 uw gift fiscaal in aftrek brengen, mét een verhogingsfactor. Hierdoor is het bedrag dat u in aftrek brengt hoger dan uw daadwerkelijke gift. Hieronder lichten we deze Geefwet toe.

Geefwet

Sinds 2012 is er een uitbreiding voor het aftrekken van gewone giften. Giften aan het Centraal Museum mag u voor de berekening van uw aftrekpost verhogen met 25%. Deze verhoging mag u toepassen over een giftbedrag van maximaal € 5.000. Voor de verhoging geldt dus een maximum van € 1.250. Boven de € 5.000 blijven uw giften nog wel aftrekbaar, maar de verhoging van 25% geldt niet voor het bedrag boven de € 5.000.

Stel, u schenkt € 1.000 per jaar. Voor de aftrekpost mag u dit bedrag verhogen tot 125%. Dan is uw aftrekpost dus € 1.250. Bij het toptarief van 52% krijgt u van elke € 1.000 dus € 650 van de fiscus terug. Een gift van € 1.000 kost u daarmee € 350.

Ook een (kunst)object kan een gift zijn. Voor de aftrekpost geldt de getaxeerde waarde van het object. De rekenmethode voor objecten is hetzelfde als voor financiële giften.

Niet-periodieke giften

Voor niet-periodieke giften gelden fiscale beperkingen. U kunt zo’n gift pas in mindering brengen op uw inkomen voor zover deze hoger is dan 1% van het verzamelinkomen. Het maximum van niet-periodieke giften is gesteld op 10% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Het kan voor u voordeliger zijn uw gift over meerdere jaren te spreiden. U kunt dan direct na de schenking een verzoek tot voorlopige teruggaaf indienen bij de Belastingdienst.

Periodieke giften

Periodieke giften zijn giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen, verspreid over 5 of meer jaren en die ten minste jaarlijks worden uitgekeerd. Voor periodieke giften gelden geen beperkingen zoals een drempelbedrag of een maximum.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Merel Schrijvers, development en particuliere relaties via mschrijvers@centraalmuseum.nl of 030-2362360.