ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dit houdt in dat het museum is vrijgesteld van erf- en schenkbelasting, waardoor u er zeker van bent dat uw gift of legaat daar terecht komt waar u wilt. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt bovendien sinds 2012 een extra giftenaftrek. Door de culturele ANBI-status komt u bij een schenking mogelijk in aanmerking voor fiscaal voordeel. Lees meer over de fiscale voordelen

Officiële ANBI-informatie van het Centraal Museum

Naam

Stichting Centraal Museum

KVK-nummer

56449399

RSIN

852130545

Postadres

Centraal Museum
Postbus 2106
3500 GC
UTRECHT

Doelstelling Stichting Centraal Museum:

  • de museale openstelling van hiervoor aan het Centraal Museum ter beschikking staande of komende gebouwen, zoals het monumentale museumcomplex aan de Agnietenstraat/Nicolaaskerkhof te Utrecht, het nijntje museum en het Rietveld Schröderhuis. Hieronder begrepen een collectie ontwerpen van Dick Bruna, de Van Baaren collectie en Rietveld-collectie;
  • het behouden, het beheren, het selectief uitbreiden en het verbeteren en het mede tentoonstellen van de aan de stichting in bruikleen gegeven collecties;
  • voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuurssamenstelling

Stichting Centraal Museum wordt bestuurd door de Directie die bestaat uit artistiek directeur Bart Rutten en zakelijk directeur Marco Grob.

De Stichting heeft een Raad van Toezicht die tot taak heeft om toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden organisatie. De Raad van Toezicht staat de Directie met advies terzijde.

Beloningsbeleid

De arbeidsvoorwaarden van de directie worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding van € 256 per bijeenkomst, de voorzitter € 316. Jaarlijks mogen zij maximaal zes bijeenkomsten declareren.

De werknemers van het Centraal Museum vallen onder de CAO van de Vereniging van Rijksmusea.

Beleidsplan

Bekijk hier het meerjarenbeleidsplan.
Bekijk hier het jaarverslag.

Financiële verantwoording

Bekijk hier het financiële jaarverslag.